Privacy

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Corantijnstraat 25 (Buurtkamer Corantijn) verwerkt van haar gebruikers, huurders, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je op de een of andere wijze gebruik maakt van de locatie van Buurtkamer Corantijn of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Corantijnstraat 25 verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Corantijnstraat 25 (Buurtkamer Corantijn), Corantijnstraat 25, 1058 DB Amsterdam, telefoonnummer: 020 753 9531, KvK nummer: 56405499.
De Penningmeester van de Stichting is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Corantijnstraat 25. Hij/zij is te bereiken via info@buurtkamercorantijn.nl.

Welke gegevens verwerkt Stichting Corantijnstraat 25 en voor welk doel?
In het kader van het versturen van de nieuwsbrief worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:·

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres(sen).

In het kader van het verhuren van de locatie of de aanmelding voor activiteiten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, naam organisatie
  • adresgegevens,
  • telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
  • overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals b.v. social media accounts.

E-mail berichtgeving:
Stichting Corantijnstraat 25 gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van Buurtkamer Corantijn toe te kunnen zenden. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen
Stichting Corantijnstraat 25 verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het tijdstip dat je je hebt afgemeld. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd met in achtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Corantijnstraat 25 passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Corantijnstraat 25 gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkers­overeenkomst.

Inzagerecht, verwijdering en vragen en klachten
Via een e-mail naar info@buurtkamercorantijn van Stichting Corantijnstraat 25 kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Corantijnstraat 25 zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren.

Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kun je eveneens contact met ons opnemen.

Indien je een klacht mocht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je je tot ons te wenden. Wij zullen dan onze best doen tot een overeenkomst te komen. Mocht dit niet lukken, dan kun je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan de Penningmeester, via info@buurtkamercorantijn.nl.

Wijzigingen
Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

Versie 2.0 – 20 maart 2022